Preoperatif Değerlendirme

Hazırlandığı Yıl: 2015

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME (2015), bu konudaki uygulamalar ile ilgili öneriler sunmak amacıyla, güncel bilgiler ışığında TARD-­‐Hasta Güvenliği Bilimsel Komitesi tarafından hazırlanmıştır. İçerik öneri niteliğinde olup, anestezi uygulamalarına ait avantaj ve riskler göz önünde bulundurularak hasta temelinde değişiklikler gerektirebileceği dikkate alınmalıdır.

 

 

Başkan:  Prof.Dr.Zuhal Aykaç

II.Başkan:  Doç.Dr.Tuğhan Utku

Hazırlayanlar:  Ayşegül Özgök Nilay Boztas 

 

Üyeler:     

Volkan Hancı 

Ali Özyurt

Funda Gök

Nazan Atalan

Hale Borazan

Öznur Şen

Aydın Taşdöğen

Kemal Tolga Saraçoğlu

Oğuzhan Cücü

Özgür Yağan

Aydın Taşdöğen 

Kemal Tolga Saraçoğlu

İnci Kara

Özge Köner

Saadet İpek Edipoğlu

Aysun Yılmazlar

Yeşim Şenayli   

Ayten Saraçoğlu

Ömür Erçelen

Yeşim Şenaylı

Özcan  Pişkin

Ayten Saraçoğlu

 

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

Preoperatif değerlendirmede temel amaç perioperatif morbiditeyi azaltıp kaliteyi artırmak, perioperatif bakım maliyetini azaltıp, hastayı arzu edilen fonksiyonlarına mümkün olduğunca çabuk döndürmektir. Bu amaçla hastanın medikal hikayesinden gerekli bilgiler alınmalı, hastanın perioperatif riski değerlendirilmeli ve gerekli klinik optimizasyon için bir plan geliştirilmelidir. Preoperatif değerlendirme ameliyathanenin etkin kullanılmasını, gecikme veya ertelemelerin azaltılmasını , dolayısıyla hastane masraflarının azalmasını ve hasta bakım kalitesinin artmasını sağlar. Anestezist perioperatif medikal uzmandır ve böylece anestezi veya cerrahini risklerini değerlendiren, bu riskleri hastayla tartışan, cerrahi ekibi yöneten ve bazen de uzman görüşü alan eşsiz bir konumdadır. Anestezi yönetimini etkileyebilecek temel ve kompleks tıbbi hastalıklar ve sendromlar hakkında güncel bilgiye sahip olmalıdır.

Preanestezik değerlendirme şunları içermelidir:

 

1- Hastanın tıbbi kayıtlarını incelemek

 

2- Hastayla görüşmek ve fizik muayenesini yapmak

a-   Önceki anestezi deneyimini ve tıbbi tedavilerini tartışmak

b-   Perioperatif riskleri ve tedavisi bakımından fiziksel durumunu değerlendirmek (Havayolu , akciğer ve kalp)

3- Anestezi için gereken ilgili testleri ve konsültasyonları istemek

 

4- Anestezi için bir plan geliştirmek (indüksiyon, idame ve postop bakım)

 

5- Hastayı anestezik işlem ve riskleri hakkında bilgilendirmek ve anestezi için onam alınmasını sağlamak

6-   Yukarda yapılanları belgelemek


 

ASA (American Society of Anesthesiologists) SINIFLANDIRMASI

Preoperatif olarak hastanın sınıflandırıldığı ve buna göre anestezik yaklaşımın ve özellikle monitorizasyon yöntemlerinin belirlenmesi için yararlı olduğu kabul edilen bir değerlendirme sistemidir.

ASA 1. Normal, sistemik bir bozukluğa neden olmayan cerrahi patoloji dışında bir hastalık veya sistemik sorunu olmayan sağlıklı bir kişi.

 

ASA 2. Cerrahi girişim gerektiren nedene veya başka bir hastalığa (hafif derecede anemi, kronik bronşit, hipertansiyon, amfizem, şişmanlık, diabet gibi) bağlı hafif bir sistemik bozukluğu olan kişi.

ASA 3. Aktivitesini sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı (hipovolemi, latent kalp yetmezliği, geçirilmiş miyokard infarktüsü, ileri diabet, sınırlı akciğer fonksiyonu gibi) olan kişi.

ASA 4. Gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir tehdit oluşturan bir hastalığı (şok, dekompanse kalp veya solunum sistemi hastalığı, böbrek, karaciğer yetmezliği gibi) olan kişi.

ASA 5. Ameliyat olsa da olmasa da 24 saatten fazla yaşaması beklenmeyen, son ümit olarak cerrahi girişim yapılan ölüm halindeki kişi.

ASA 6. Yukarıdaki 5 gruba daha sonra bu grup eklenmiştir. Bu gruba da organ alınmaya uygun, beyin ölümü gelişmiş hastalar girmektedir.

 

Acil cerrahi girişim gerektiğinde hastanın sınıflama numarasından sonra “E” harfi eklenmektedir. ASA IE gibi.


 

Tablo 1 - Kardiyovasküler sistemik hastalıklarında, hastaları ASA II, ASA III ve ASA IV olarak değerlendirme kriterleri

 

 

ASA II

ASA III

ASA IV

Angina

 

 

 

Egzersiz

kapasitesi

 

 

Hipertansiyon

 

 

Birdan fazla KVS Hastalığı

 

 

 

 

Beraberinde Diyabet

Ayda 2-3 kez dilaltı nitrat alan hasta

 

 

Rahat aktivite

 

 

Tek ilaç ile kontrolde

 

 

2 farklı KVS hastalığı (örneğin koroner arter ve hipertansiyon) ikiside kontrol altında, komplikasyon yok

 

Kontrole, komplikasyon yok

 

Kreatinin<2

Haftada 2-3 kez dilaltı nitrat alan hasta, anstabil angina

 

Sınırlı aktivite (merdiven, çıkma, koşma)

 

Kontrol edilememiş, multipl ilaç kullanan

 

 

2’den fazla

 

 

 

Kontrol edilememiş, komplikasyon var

 

Kreatinin>2

 

 

 

 

Yaşamı tehdit eden kardiyovasküler hastalıklar: (Dekompanse kalp yetmezliği, Akut veya yeni miyokard enfarktüsü, şiddetli kapak hastalığı, semptomlu ventriküler aritmi, ventrikül hızı kontrol altına alınmayana supra- ventriküler taşikardiler, tam AV blok)

 

 

Tablo 2 - Solunum sistemi hastalıklarında, hastaları ASA II, ASA III ve ASA IV olarak değerlendirme kriterleri

 

 

ASA 1

ASA 2

ASA 3

 

KOAH

Öksürük var, inhaler ile kontrol edilebilen vizing, arasıra akut enfeksiyonu olan hasta

Öksürük var, inhaler ile kontrol edilebilen vizing, arasıra akut enfeksiyonu olan hasta

Yaşamı tehdit eden solunumsal hastalıklar: (İstirahat halinde ağır dispnesi ve siyanozu olan hastalar, ARDS, şiddetli göğüs travması, pomotoraks, pnömoni, kronik solunumsal hastalıklarda FEV’in

%50 altında, parsiyel arteriyel oksijen basıncının 60 mmHg altında ve parsiyel arteriyel karbondioksit basıncının 45)

 

ASTIM

İnhaler ile kontrole, yaşamı kısıtlanmıyor 1- 2 kat merdiven çıkabilir

Yüksek doz inhaler ve steroid alıyor, arasıra hastanede yatarak tedavi oluyor

Fonksiyonel kapasite

1-2 kat merdiven

çıkabilir

1-2 kat merdiven çıkamaz

Beraberinde Obesite

Hafif obesite

Aşırı veya morbid obesite

Sigara içimi

Günde 1 paketten az

Uzun yıllar günde 1 paketten fazla

Spinal veya toraks deformitesi

Yok

Var


 

Tablo 3 - Renal hastalıklarda, hastaları ASA II, ASA III ve ASA IV olarak değerlendirme Kriterleri

 

 

ASA 2

ASA 3

ASA IV

Kreatinin

 

 

Beraberinde Hipotansiyon

 

 

Diyabet

 

 

Plevra- perikard effüzyonu

< 2 mg /dl

 

 

Kontrol altında

 

 

 

Kan şekeri kontrol edilmiş

 

Yok / minimal

< 2 mg/dl

 

 

Kontrol altında değil

 

 

 

Kan şekeri kontrol edilmemiş

 

Var

 

Yaşamı tehdit eden renal  hastalıklar: (Akut böbrek yetmezliği, ağır elektrolit dengesizliği, perikard, plevra effüzyonuna bağlı kardiyopulmoner yetmezlik,konjestif kalp yetmezliği, pulmoner enfeksiyon gelişmiş kronik böbrek hastaları)

 

 

 

 

Tablo 4 - Karaciğer hastalıklarında, hastaları ASA II, ASA III ve ASA IV olarak değerlendirme kriterleri

 

 

ASA 2

ASA 3

ASA IV

Serum bilirübin mg/dl

< 1,5

1,5-2,4

>2,4

Serum albümin g/dl

>3,5

2,8-3,5

<2,8

Protrombin zamanı

1,4

4-6

>6

(Sn>kontrol)

 

 

 

Ensafalopati

Yok

Orta

İlerlemiş

Asid

Yok

Kontrol altında

Kontrol altında değil

 

 

 

 

Cerrahinin tipi, boyutu, riskleri önceden bilinmelidir. Cerrahi teknik çeşitleri giderek artmaktadır, cerrahi risk; prosedürün süresine, tahmini kan kaybına, sıvı şiftine ve anatomik bölgeye göre değişir.(Tablo 5)


 

Tablo 5 - Cerrahi girişim tipine göre cerrahi risk tahmini

 

 

 

Düşük risk <  %1

 

 

Orta risk %1-­‐5

 

 

Yüksek risk  >%5

        Yüzeysel cerrahi

 

        Meme

 

        DişEndokrin  (tiroid)

 

        Göz

 

        Rekonstrüktif

 

        Asemptomatik  karotis

 

        Minör  jinekolojik

 

        Minör ortopedik

 

        Minör ürolojik (TUR prostat)

        İntraperitoneal  splenektomi, hiatal  hernionarımı, kolesistektomi

 

        Semptomatik karotis (KAS veya KEA)

 

        Periferik arteriyel anjioplasti

 

        Endovasküleranevrizma onarımı

 

        Baş ve boyun cerrahisi

 

        Major Nörolojik veya ortopedik

 

        Major Ürolojik ve jinekolojik

 

        Böbrek nakli

 

        Major olmayan intratorasik cerrahi

        Aortik ve büyük damar cerrahisi

 

        Açık alt ekstremite revaskularizasyon  veya tromboembolektomi

 

        Duodeno-­‐pankreatik  cerrahi

 

        Karaciğer rezeksiyonu ve safra yolları cerrahisi

 

        Özofajektomi

 

        Perfore barsak onarımı

 

        Adrenal  rezeksiyon

 

        Total sistektomi

 

        Akciğer  rezeksiyonu

 

        Akciğer ve karaciğer nakli

KAS: karotis arter stenti, KEA: Karotis endarterektomi

 

Preop vizit; kıdemli anestezist tarafından yapılmalıdır.

 

Bağımsız prognostik faktörler: yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, fiziksel durum, tanı almış iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği, iskemik beyin hastalığı, böbrek yetersizliği, periferik arter hastalığının mevcudiyeti.

Preoperatif testler rutin olmamalıdır, perioperatif optimizasyonun sağlanması için gerekli testler yapılmalıdır.Ameliyatın büyüklüğü tanısal test ihtiyacını etkiler düşük riskli ameliyatlar için minimal tanısal test veya hiç test gerekmez. Preoperatif testleri istenirken kar zarar oranı iyi hesaplanmalıdır. Hastanın tıbbi kayıtları, anamnez, Fizik muayene, cerrahinin tipi ve boyutuna göre preoperatif testler istenebilir (Tablo 6).

Öyküde, önceki anestezi tecrübeleri, zor hava yolu öyküsünün olup olmadığı sorgulanmalı.

Fizik muayene; vital bulgular, havayolu, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerinde yoğunlaşmalıdır.

Zor Havayolu

 

Zor maske ventilasyonu için belirteçler:

-55 yaş ve üzeri, BMI>26, Dişlerin yokluğu sakal,horlama öyküsüdür.

Zor hava yolu için belirteçler:

 

-OSAS, Horlama öyküsü, Obezite

-Boyun çevresinin geniş olması

-Tiromental mesafenin baş ekstansiyonda iken 7cm den az olması

-Yüksek Mallampati skorları

-Büyük dil

-Mandibulanın öne çıkamaması veya alt dişlerin üst dişler hizasından öne geçememesi

-Önceki cerrahiden gelen yüz ve boyun deformitesi

-Baş ve boyun travması

-Önceki baş ve boyun radyasyonu

-Baş ve boyun konjenital anomalileri

-Romatoid artrit

-Down sendromu

-Skleroderma

-Servikal omurga hastalıkları ve önceki cerrahisi

OSAS: Obstruktif sleep apne sendromu

 

Zor hava yolu belirteçlerinden iki veya daha fazlası mevcutsa   potansiyel zor hava yolu olarak değerlendirilmeli ve hasta bu konuda bilgilendirilmelidir.

 

(Resim 1)


 

Mallampati sınıflaması :

Solunum Sistemi, OSAS, Sigaraiçimi:

 

Postoperatif pulmoner komplikasyonlar için risk faktörleri:

 

Sigara öyküsü

ASA>2

>70 yaş

KOAH

Boyun , toraks , üst abdominal, aortik, veya nörolojik cerrahi

2 saatten uzun işlemler

Genel anestezi (entübasyon)

Albumin düzeyi <3,5

2 blok yürüyememek veya 1 kat çıkamamak

VKI>30

Preoperatif anemi (Hb <10g/dl)

KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, VKI : Vücut Kitle indeksi

 

 

 

Göğüs radyografisi: rutin olarak önerilmemektedir. Sigara içimi, yakın zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu ( ciddi semptomlu hastalarda operasyon 1 ay ertelenmeli), KOAH, kalp hastalığı olanlarda önerilir.

Göğüs radyografisi dışı diğer testler: konsültasyon, solunum fonksiyon testi, arter kan gazı; cerrahinin tipi ve invazivliği, semptomatik KOAH, restriktif skolyoz, oda havasında oksijen satürasyonu <93% , evde oksijen kullananlar, pulmoner hipertansiyonu olanlar, bariatrik cerrahi, kas-iskelet sistemi hastalığı olanlar, ASA 3-4 hastalarda istenebilir

OSAS’sı olan hastalar potansiyel zor hava yolu açısından preop değerlendirilmelidirler ve postop ilk 12 saatte yakın solunumsal takip ile izlenmelidir, CPAP/BİBAP uygulanmalıdır. OSAS tanısında altın standart polisomnografidir.

Sigara içmek; bozulmuş yara iyileşmesi ve postop cerrahi yara yeri infeksiyonu açısından önemli bir risk faktörüdür, minimum 4 hf önce bırakılmalıdır.

Üst solunum  yolu  enfeksiyonu: Özellikle çocuklarda geçirilmiş veya aktif enfeksiyon varsa elektif cerrahi ertelenir. Ancak modern anestezi pratiğinde erteleme rutin değildir. Ciddi semptomların varlığında ve özellikle altta yatan belirgin astım, kalp hastalığı, immün supresyon gibi durumlar varsa 4 hafta ertelenir. Enfeksiyon hafif ve komplike değilse erteleme ve operasyon riskleri kıyaslanarak bireysel bazda karar verilir.

 

 

Kardiyovasküler sistem

 

Kardiyak  hastalarda   perioperatif  riski  belirlemede  klinik  risk  indeksleri kullanılmalıdır.

Revize  kardiyak  indeks  (Lee  (Tablo  7)  veya  NSQIP (National Surgical Quality Improvement Program) model tavsiye edilmektedir.

Cerrahi öncesi ileri değerlendirme ve tedavi gerektiren aktif kardiyak durumlar

şunlardır:

 

1-Stabil olmayan koroner sendromlar

a)Kararsız/ciddi göğüs ağrısı,

b)Yakın zamanda geçirilmiş kalp krizi (30 gün),

2-Dekompanse kalp yetersizliği,

3- Ciddi aritmiler (yeni tanı VT, (3. Derece AV blok, semptomatik  bradikardi / ventriküler aritmi, hız kontrolü yapılamayan ventriküler aritmi),

4- Ciddi kapak hastalığı

a) Ciddi aort darlığı (ort gradyent    >    40mmHg,    alan<1cm2,veya semptomatik)

b) Semptomatik mitral darlığı

 

Tablo 7 - Revize kardiyak indekse göre klinik risk faktörleri

 

 

        İskemik kalp hastalığı (Anjina pektoris ve/veya önceki miyokard enfarktüsü

        Kalp yetmezliği

        İnme veya geçici iskemik atak (SVO)

        Böbrek fonksiyon bozukluğu (s kreatinin > 2mg /dl veya Kreatin klirensi

<60ml/dk/1.73m2

        İnsulin gerektiren diyabet

 

 

EKG: Yaş, tek başına EKG istemi için bir belirteç değildir, bilinen kalp-damar risk faktörleri, kalp hastalığı, solunum sistemi hastalığı, cerrahi tipi ve invazivliğine göre istenilmelidir.

Ekokardiyografi: Kalp hastalığı semptomları veya EKG bulgusu olmayan hastalarda yüksek riskli cerrahiye girecek ise düşünülebilir. Orta ve düşük riskli cerrahide rutin Ekokardiyografi tavsiye edilmez.

Stres testleri cerrahi öncesi semptomsuz hastalarda yüksek ve orta riskli cerrahiye girecekse, 2 veya daha fazla klinik risk faktörü varsa ve fonksiyonel kapasite <4MET ise  tavsiye edilmektedir. Düşük riskli cerrahi öncesi tavsiye edilmez.<4MET hastalarda egzersiz testleri yerine farmakolojik testler veya miyokard perfüzyon sintigrafisi tercih edilmeli (şekil1ve2).

Koroner anjiyografi: Preoperatif endikasyonları cerrahi dışındakilere benzer.Akut ST elevasyonlu MI da acil anjiyografi, NonST akut koroner sendromlularda acil veya erken invaziv yaklaşım, cerrahinin  riskine  göre tavsiye edilir.  Preoperatif anjiyografi acil  olmayan non kardiyak cerrahiye girecek yeterli medikal tedaviye rağmen anstabil göğüs ağrısı ve miyokard iskemisi olan hastalarda da tavsiye edilir. Düşük riskli cerrahiye girecek kardiyak stabil hastalarda tavsiye edilmez.

Non kardiyak cerrahiye girecek hastalarda ideal zamanlama: KABG cerrahisi geçirmiş 6 yıldır semptomsuz (yüksek riskli hastalar hariç)hastalar anjiyografik değerlendirme olmaksızın acil olmayan non kardiyak cerrahiye girebilirler. Çıplak metal stent yerleştirilmesi sonrası minimum 4 hafta ideali 3 ay sonra acil olmayan nonkardiyak cerrahiye girebilirler. İlaç kaplı stent yerleştirilmesi sonrası acil olmayan cerrahiye 12ay sonra girebilirler . Bu gecikme yeni jenerasyon stentlerde 6  aya düşürülebilir. Yakında balon anjiyoplasti geçirmiş hastalarda cerrahi en az 2 hafta ertelenmelidir(şekil 3).

Endokrin sistem: DM, tiroid disfonksiyonu, adrenokortikal yetmezlik, feokromositoma ve diğer.

 

Diyabet: kalp ve böbrek hastalığı açısından risk altındadırlar. İnsülin / OAD, makrovasküler hastalık, diyabetik nöropati / nefropati bulunabilir.preoperatif değerlendirme organ hasarı ve kan şeker düzeyi üzerine yapılmalıdır. HbA1c düzeyleri kötü kontrollü Diyabet hastalarını belirleyebilir.Amaç hipo ve hiperglisemiden kaçınmaktır. < 180 mg/dl tutulmalıdır.

Tiroid hastalıkları: Belirgin hipo ve hiper tioidi perioperatif riski artırır. Amiodaron kullanan hastalar hipotiroidizm riski altındadırlar. Kronik hastalarda tedavi ve semptomlar değişmediyse son 6 ay içindeki testler kabul edilebilir. Elektif cerrahi testler ötiroid oluncaya kadar ertelenmeli.

Feokromasitoma EKG, elektrolit, üre kreatinin, şeker tayini gereklidir. CT , Eko , ve kardiyak konsultasyon yararlıdır. 7-10 gün alfa blokör tedavisi almalıdırlar. Daha sonra beta blokör başlanabilir.

 

 

Böbrek Hastalıkları

 

Koroner Arter Hastalığı, KOAH, Periferik arter hastalığı ve obezitesi olan hastalarda akut böbrek yetersizliği sık görülmektedir. Subklinik böbrek yetersizliğinde majör cerrahi sırasında bozulmuş böbrek fonksiyonu göstergesi olarak GFR iyi bir belirteçtir.

 

 

Obezite; Koroner arter hastalığı, HT, DM ve OSAS sıklıkla eşlik edebilir, preoperatif dönemde CPAP tedavisi postop hipoksi riskini azaltır.

Ölüm ve morbidite riskini arttıranlar: ileri yaş, cinsiyet ve bir veya daha fazla yandaş hastalığın eşlik etmesi (iskemik kalp hastalığı, geçirilmiş stroke, böbrek yetersizliği, periferik arter hastalığı). Postoperatif mortalite ve morbidite riski yukarda sayılan risklerin mevcudiyeti ile cerrahi grade’in etkileşimine bağlı olarak değişir.

Hb/Htc: rutin hb/htc önerilmemektedir, cerrahinin tipi ve invazivliği, KC hastalığı, ileri yaş, anemi öyküsü, hematolojik hastalık. Anemik hastada preoperatif demir  desteği ile aneminin  preoperatif  dönemde tedavi edilmesi önerilmektedir.

Koagülasyon testleri: kanama bozuklukları, böbrek ve KC fonksiyon bozukluğu, cerrahininin tipi ve invazivliği, rejyonal anestezi öncesi kanama testi bakılması konusunda kesin veri yok

Serum biyokimyası (serum Na, K, glukoz, böbrek ve KC fonksiyon testleri ): perioperatif tedavi alanlar, endokrin bozukluklar, böbrek ve KC fonksiyon bozuklukları, ileri yaşta laboratuvar değerleri farklı olabilir.

Gebelik testi: cinsel yönden aktif ve gebe kalma olasılığı yüksek, gecikmiş menstruasyon öyküsü varsa istenmelidir.

İnvaziv cerrahi uygulanacak veya şiddetli hastalığı olan hastalar, cerrahiden önceki gün tekrar değerlendirilmeli.

Hastanın klinik semptomlarında bir değişme yoksa son 6 ay içindeki testler kabul edilebilir, eğer hastanın tıbbi durumu değiştiyse veya rejyonal anestezi uygulanması planlanıyorsa antikoagülan tedaviyi düzenlemek amacıyla yeni test istenebilir. 

Alkol kullanımı olanlarda preoperatif olarak  standart  anket  sorularıyla birlikte GGT( gama glutamil transferaz) ve CDT (karbonhidrat bağımlı transferin) değerleri bakılmalı. Bu hastalarda perioperatif dönemde benzodiazepin verilmesi alkol çekilme sendromu riskini azaltır. Cerrahi öncesi bir aylık dönemde alkol alınmaması perioperatif dönemde alkol bağımlı komplikasyon oranını azaltır.

Preoperatif açlık:

 

Berrak sıvılar sonrası  2 saat (herkes için geçerli )

Yenidoğan ve infantlarda emzirme sonrası 4 saat, mama ve katı gıda sonrası 6 saat

Yetişkinlerde hafif yiyecek sonrası 6 saat, yağlı ve kızarmış yiyecek için 8 saat

 

 

Emziren Hastalar:

 

Cerrahi ve anestezi öncesi sütün sağılıp depolanması ve ilk 24 saatte bu sütün kullanılması tavsiye edilir. Anestezi sonrası gelen ilk 24 saatteki süt atılmalıdır.

 

Kesilmesi veya devam edilmesi gereken ilaçlar:

 

Tüm hastalara bitkisel ilaç kullanımı sorulmalıdır. Bitkisel ilaç kullanımı çok yaygındır, artmış perioperatif kanama, oral antikoagülan ilaçlarla etkileşme ve hepatotoksisite görülebilir. Garlic, ginseng ve gingko kanamaya yol açabilir. Garlic ve ginseng trombosit agregasyonunu inhibe eder. Garlic cerrahiden 7 gün önce, ginseng 24 saat ve gingko 36 saat önce kesilmeli. Diğer sık kullanılan bitkisel ilaç St John’s wort; sitokrom p450 enzimini aktive eder buda organ nakil adaylarında siklosporin düzeyinde %49 azalmaya yol açar, ayrıca alfentanil, midazolam, lidokain, Ca kanal blokerleri ve serotonin reseptör agonistleri ile etkileşir. Bu ilacın cerrahiden en az 5 gün önce kesilmesi önerilmektedir.

Perioperatif dönemde sık kullanılan bazı analjezikler, NSAİ ve soğuk algınlığı ilaçlarının trombosit fonksiyonları üzerine etkileri vardır. Elektif cerrahinin ertelenmesi için kanıt yoktur ancak bazı beyin cerrahisi hastalarında (kapalı kompartman) düşünülebilir.

Psikotrop ilaçlar; antidepresanlar, statinler ve beta blokerler.

 

Antidepresanlar (TCA ve SSRI),  cerrahi öncesi kesilmemeli, MAOI cerrahiden 2 hafta, lityumda 1 hafta önce kesilmeli


 

Trisiklik antidepresanlar: nöbet eşiğini bir miktar düşürür ve kalp iletim sistemini bir miktar etkilerler(preoperatif EKG gerekir), sempatomimetik etki nedeniyle hipertansif krize yol açabilirler ama kronik kullanımda NE’nin etkilerini azaltır. İlacın kesilmesi kolinerjik semptomlara ve kalpte aritmiye neden olabilir.

SSRI: serotoninerjik potansiyasyona bağlı mide barsak semptomları, baş ağrısı ve ajitasyon görülür. Yüksek doz veya MAOI ile kombinasyonu serotonin sendromuna yol açabilir (hipertermi, HT, kas iskelet sistemi ve kognitif bozukluklar). SSRI çekilme belirtileri; psikoz, ajitasyon, baş dönmesi, çarpintı.

SSRI, sitokrom p450 enzim sistemiyle metabolize olur, bazı metabolitleri bu enzim sistemini inhibe edebilir bu durumda artmış ilaç düzeyine yol açabilir. SSRI ile petidin veya tramadol birlikte serotonin sendromuna neden olabilir.

MAOI: petidin gibi analjeziklerle beraber kan basıncını arttırabilir, indirekt etkili sempatomimetiklerden efedrin ile birlikte kullanımı hipertansif krize neden olabilir. İrreversible inhibisyon yaptığından 3 hafta önce kesilmesi gerekir ancak bu süre içinde intihar ve ciddi depresyon riski olduğundan gerekirse meperidinden ve efedrinden kaçınarak bu ilaçlar kesilmeden de anestezi verilebilir. Ancak bu durum bilinmelidir.

Lityum:Elektrolitler, üre ve kreatinin kontrolü gerekir. Lityum kesilmesi intihar riski taşır. NSAI , lityumun böbrekten atılımını azaltarak veya emilimini arttırarak serum lityum düzeyini arttırır. ACE inhibitörleri, tiazid diüretikleri ve metranidazolde lityum düzeyini arttırır. Depolarizan kas gevşetici ve pankuronyumun etki süresini uzatır.

Betablokörler: Kullananlarda ilaca devam edilmesi önerilmekte.Preoperatif başlanması yüksek riskli cerrahi , klinik risk faktörü 2 ve üzeri veya ASA3ve üzeri olan hastalarda, miyokard iskemisi olan hastalarda düşünülebilir.İdeali en az 2 gün önce başlanmasıdır. Ancak titre edilmeden yüksek doz başlanması ve düşük riskli cerrahiye girecek hastalarda başlanması ve cerrahi günü başlanması tavsiye edilmez.

Statinler: Kullananlarda perioperatif devam edilmelidir. Uzun etkililer tercih edilir.Vasküler cerrahi hastalarında preoperatif başlanması düşünülmelidir. İdeali 2 hafta önce başlanmasıdır.

ACE inhibitörleri ve Anjiotensin reseptör blokörleri: Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu ve kalp yetmezliği olan stabil hastalarda yakın monitörizasyon altında devam edilmesi düşünülmelidir. Yeni başlanacaksa bu hastalarda cerrahiden en az 1 hafta önce başlanması düşünülmelidir.

Antiplateletler: Aspirine hayatı tehdit eden bir kanama riski olmadıkça ,çıplak metal stent yerleştirilmesi sonrası 4 hafta ve ilaçlı stent sonrası 3-12 ay devam edilmesi tavsiye edilir. Perioperatif olarak da kanama riski değerlendirilerek devam edilmesi düşünülebilir. Klopidogrel gibi P2Y12 inhibitör tedavisi stent yerleştirilmesi sonrası aspirindeki gibi uygulanmalıdır. Diğer hastalarda Klopidogrel ve tikagrelor cerrahiden 5 gün önce , Prasugrel 7 gün önce, hastada yüksek iskemi riski yoksa kesilmelidir. Stentli olmayan hastalarda elektif non kardiyak cerrahi öncesi aspirin başlanması veya devam edilmesi yararlı değildir. Kardiyak olay riski cerrahi kanama riskine göre yüksekse düşünülmelidir.

İnsülin: Bütün hastalar kısa etkili insülini cerrahi günü kesmeli . Tip 2 diyabetliler ya hiç almamalı ya da uzun etkili veya kombine insülin dozunun yarısını almalı. Tip 1 diyabetliler günlük aldıkları uzun etkili insülinin az miktarını (yaklaşık 1/3 ü) almalı. Bazal hızda insülin veren pompa varsa devam etmeli.

Topikal ilaçlar, oral antidiyabetikler kesilmeli.

 

Tiroid ilaçları, doğum kontrol ilaçları, göz damlaları, antikonvülsanlar, narkotikler, astım ilaçları, steroidler perioperatif devam edilmelidir.


 

Diüretikler: Hipertansiyon için kullanılan tiyazid grubu hariç kesilmeli.

 

Sildenafil: (viagra vb) 24 saat önce kesilmeli.

 

COX 2 inhibitörleri: Kemik iyileşmesinden kaygı duyulmuyorsa kesilmemeli

 

NSAİİ: 48 saat önce kesilmeli

 

Varfarin (kumadin): 4 gün önce kesilmeli

 

İmplante edilebilen kardiyak elektronik cihazlı hastalar: ICD li hastalarda cihaz kapatıldıktan sonra sürekli kardiyak monitörizasyon yapılmalı eksternal defibrilatör hazır bulundurulmalıdır. Monitörizasyon kesilmeden önce yeniden programlanmalıdır.

Alerjik reaksiyon: Anestezi uygulaması sırasında hastalarda alerjik reaksiyon gelişebilir:  kas  gevşeticiler  %50-81,  lateks  %0,5-22,  antibiyotikler  %2-15,

hipnotikler %0,8-11, kolloidler %0,5-5, morfin %1,3-3. Alerji tanısını desteklemek amacıyla serum spesifik IgE veya total IgE düzeyi bakılabilir, intradermal alerji testi, lökosit histamin salınımı testi veya bazofil aktivasyon testi yapılabilir. Cilt testi çeşitli periyodlardan sonra negatifleşebilir bu nedenle negatif olması ilaca duyarsız olacağı anlamına gelmeyebilir, bu testi uygulamak için en uygun dönem alerji olayını takip eden ilk 6 haftadır.

1.     Daha önce herhangi bir ilaca ya da ürüne karşı alerji gelişip gelişmediği

 

2.     Daha önceki anestezi uygulamasındaki alerji öyküsü

 

3.     Çok sayıda cerrahi geçirmiş ( özellikle spina bifida, meningomyelosel) çocuklar

4.     Bazı sebze, meyve ve tahıllara alerji öyküsü olduğu bilinen hastalarda latekse çapraz reaksiyon sıkça gelişebilir

5.     Alerji öyküsü olan hastalar için Alerji Uzmanından görüş istenebilir


 

Anafilaktoid reaksiyonun şiddetini gösteren skala:

 

1.     Cilt belirtileri ve/veya hafif ateş

 

2.     Hayatı tehdit etmeyen kalp damar belirtileri (taşikardi, hipotansiyon), mide barsak bozuklukları (bulantı),solunumsal rahatsızlık

3.     Şok, düz kaslarda hayatı tehdit eden spazm (bronş, uterus ..)

 

4. Kalp ve/veya solunum durması

 

 

 

Tablo 6 Hastalıklara göre istenecek tetkikler (özet)

 

Preop tanı

EKG

Göğüs grafisi

HB/Hct

TKS

Elektrolit

Kr

Glukoz

pıhtılaşma

KCF

İlaç düzeyi

Ca

Kalp hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI öyküsü

X

 

 

X

±

 

 

 

 

 

 

Kr stabil Anjina

X

 

 

X

±

 

 

 

 

 

 

KKY

X

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT

X

±

 

 

X*

X

 

 

 

 

 

Kr AF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X†

 

PDH

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapak Hast

X

±

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOAH

X

±

 

X

 

 

 

 

 

X‡

 

Astım

Semptomati k ACFT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyabet

X

 

 

 

±

X

X

 

 

 

 

KC Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnfeksiyöz hepatit

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

İlaç ve alkole bağlı         hepatit

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Tm infiltrasyonu

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

Böbrek Hastalıkları

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Hematolojik Hast

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Preop tanı

 

EKG

 

Göğüs grafisi

 

HB/Hct

 

TKS

 

Elektrolit

 

Kr

 

Glukoz

 

pıhtılaşma

 

KCF

 

İlaç düzeyi

 

Ca

Koagulopatiler

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

SSS bozuklukları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnme

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Nöbet

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Tümör

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Damar hast veya anevrizmalar

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin hastalıklar

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Hipertiroidizm

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

Hipotiroidizm

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Cushing Hastalığı

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Addison Hastalığı

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

HiperPTH

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

HipoPTH

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Morbid obezite

X

±

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Malabsorbsiyon veya beslenme eksikliği

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

Seçilmiş ilaç tedavileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digoksin

X

 

 

 

±

 

 

 

 

 

 

Antikoagulanlar

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

Fenitoin (Dilantin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenobarbital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diüretikler

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Kortikosteroidler

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

Kemoterapi

 

 

 

X

 

±

 

 

 

 

 

Aspirin veya NSAİİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teofilin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca: kalsiyum, EKG: Elektrokardiyogram, NSAİİ: Non steroid antiinflamatuar ilaçlar, KOAH: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, KKY: Konjestif Kalp Yetmezliği, HT: Hipertansiyon, Hb: Hemoglobin, Hct: Hematokrit, ACFT: Akciğer Fonksiyon Testleri, PDH: Periferik Damar Hastalığı, KCF: Karaciğer Fonksiyon Testleri, MI: Miyokard İnfarktüsü, SSS: Santral Sinir Sistemi, TKS: Tam Kan Sayımı *Diüretik alıyorsa , Digoksin alıyorsa, Teofilin alıyorsa.


 

 

Şekil 1: Koroner arter hastalığı için preoperatif değerlendirme yaklaşımı

 

 

 

Şekil 2: Fonksiyonel kapasite değerlendirmesi


 

 

Şekil 3.Stentli hastaya yaklaşım


 

KAYNAKLAR

1. De Hert S, Imberger G, Carlisle J, Diemunsch P, Fritsch G, Moppett I, Solca M, Staender S at all. Preoperative evaluation of the adult patient undergoing non-cardiac surgery: guidelines from the European Society of Anaesthesiology . Eur J Anaesthesiol 2011; 28: 682–683.

2. AAGBI safety guıdelıne. preoperative assesment and patient preparation the role of the anaesthesist 2. january 2010.

3. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği   anestezi uygulama kılavuzları preoperatif hazırlık kasım 2005.

4. Practice Advisory for Preanesthesia Evaluation An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preanesthesia EvaluationAnesthesiology 2012; 116:1–1

5. Smetana GW, Aronson M, Eamranond P. Preoperative medical evaluation of the healthy patient. Official reprint from UpToDate 2010

6. ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery:  cardiovascular assessment and management European Heart Journal 2014, 35, 2383–2431

7. ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of  Patients Undergoing Noncardiac Surgery ACC/AHA Perioperative Clinical Practice Guideline J A C C  2014, 6 4 , 22 .

8. Wijeysundera DN,Sweitzer BJ.Preoperative evaluation. in:, Miller RD (ed) Miller’s Anesthesia. 8. edition, Philadelphia, Elsevier/Saunders, 2015, pp:1085.

Kılavuz için Tıklayınız