Pediatrik Hastalarda Derlenme Takip Rehberi

Hazırlandığı Yıl: 2015

Bu kılavuz, pediatrik hastaların servisteki odalarına transfer edilecek kadar fizyolojik olarak güvenlikte olacakları erken postoperatif dönemde pediatrik hastanın bakım detaylarını içerir.

‘Derlenme odası’, operasyon odası ile servis odası arasındaki geçiş dönemini güvenli bir şekilde yumuşatılmasını sağlar. Derlenme hemşiresinin ana görevi, hastanın, operasyon ve anestezi etkilerinden derlenirken bakımlarının güvenli olamsını sağlamaktır.

Anesteziden derlenme dönemi, cerrahi hastanın en tehlikeli dönemlerinden biri olarak belirtilir. Bu yüzden, hasta hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır.Bu dönemde, en yaygın komplikasyonlardan biri, hastanın, henüz koruyucu reflekslerinin derlenememiş olması nedeniyle, kusması ve kustuğunun aspirasyonudur.

 

Genel Anestezi;

Derlenme görevlisi, inhalasyon anestezikleri ile induksiyonun basamaklarının farkında olmalıdır, çocuk, geriye doğru bu basamaklardan geçecektir.‘Uyarılma’ basamağı, derlenmede ayrı bir öneme sahiptir, havayolu komplikasyonları, laringospazm olası bir sorundur.

Kas gevşeticilerin kullanıldığı hastalarda, derlenme görevlisi, kas gevşekliği etkisinin sona erdiğinden emin olacak şeklide hastayı izlemelidir. Kas gevşekliği tamamen sona ermediğinde solunum sorunları ve apne, solunum yolu obstruksiyonu ile karşılaşılabilir.

Derlenme görevlisi, hastanın yeterli postoperatif analjezi aldığından emin olmalıdır. Verilen analjeziklerin etkilerini bilmeli, yan etkilere hazırlıklı olmalıdır.

 

Derlenme odasına Hasta Kabul öncesi;

Acil çantası, yeniden entübasyon tepsisi, üzerlerindeki içerik listesine göre kontrol edilmiş, tüm ekipmanın yerinde olduğu gözden geçirilmelidir.

Resusitasyon arabası günlük kontrolü yapılmış olmalıdır. Defibrilatör, çalışmaya hazır olmalıdır.

Aspiratörler, tem,z, kullanıma hazır, uygun aspirasyon sondaları hazır olmalıdır. Oksijen  kaynakları,  kontrol  edilmiş,  kalibre  edilmiş,yüksek ve  düşük  akımlarda kullanıma hazır olmalıdır.

Acil uyarı sistemleri çalışır olmalıdır.

Acil solunum devreleri (Mapleson F ve C) kontrol edilmiş ve çalışır olmalıdır. Kesici alet ve ine uçlarının atılması için kutular hazır olmalıdır.

Temiz eldiven, giysi, ve ısıtıcı battaniyelre hazır olmalıdır.

Glukometreler, kan gazı cihazı gibi yardımcı aletlerin kontrolleri yapılmış olmalıdır. İnfeksiyöz özellikleri olan çocuklar belirlenmeli, gerekirse, bu çocuk ile ayrı bir hemşire ilgilenmelidir.

Her hasta gelmeden önce kontrol edilmesi gerekenler: Temiz bir aspirator, çaılışır olmalı

Oksijen maskesi, hastaya uygun ve kullanıma hazır olmalıdır. Saturasyon monitorü açık, probu hazır olmalıdır.

EKG,  kan  basıncı  (otomatik  ve  manuel),  ,nvasifmonitorizasyon  temin  edilebilir olmalıdır.

Acil solunum devreleri, ambu, uygun maskeler, ‘airway’ler hazır olmalıdır.

 

Çocuğun Derlenmeye kabulü;

Hastanın öyküsü, operasyon hakkında ayrıntılı bilgi, derlenme hemşiresine, operasyon ekibi, ‘scrub’ hemşire ve anestezist tarafından verilmelidir.

  Hasta adı, soyadıpatient name

  Yaşı

  Bilinen alerjileri

  Önemli tıbbi/ davranış sorunları

  Cerrahi endikasyon

  Yapılan cerahi işlem ve uygulayan cerrah

  Vital bulgular detaylı bilgisi; kan basıncı, kalp atım hızı, solunum hızı

  Cerrahi öncesi ve sırasında beklenmeyen olaylar

  Verilen analjezi ve öngörülen analjezik gereksinimi

  Kan/sıvı kaybı, replasmanı

  Verilen kan ve kan ürünleri , elde kalan miktarları

  Verilen intravenöz sıvılar ve öngörülen gereksinim

  Verilen antibiyotik ve bir sonraki dozu

  Operasyon sırasında idrar çıkışı, önümüzdeki ilk birkaç saatte beklenen idrar çıkışı

  Hastanın aksiyete düzeyi, preoperative psikolojik sorunları

  Gerekli olan ileri tetkikler

  Gerekli oksijen miktarı ve verilem yolu

  Derlenmede gerekli olan monitorizasyon ve serviste gerekli olan takip metodu

  İlgili anestezisitin iletişim bilgisi

  Olası dil sınırlaması

  Boğaz tampon kullanılıp kullanılmadığı, çıkarılıp çıkarılmadığı

  Tüm  intravenöz  yolların  ‘flush’landığı  bilgisi  ve  anestezi  kağıdında  dokumente edilmiş olması

 

Hemşire teslimi;

  Drenlerin yeri ve bakımı

  Pansumanlar hakkında önlemler

  Özel hemşirelik gereksinimleri; pozisyon, pansuman, vb

  Bası yaraları gibi özel sorunlar

  Hasta dosyası ve filmlerinin doğru teslimi

  Varsa Kişisel eşyalarının, işitme cihazı, gözlük, emzik, oyuncak, çorap, vb teslimi

  Operasyon öncesi cilt değerlendirmesi

 

Özel cerrahi bakım gerektiren işlemlerde Cerrahiteslim de yapılmalıdır.

 

İlk Değerlendirme

 

Derlenmeye geldiğinde, çocuğun baştan ayağa genel bir fizyolojik değerlendirmesi yapılmalıdır.

 

Havayolu Değerlendirmesi

 

Havayolu Değerlendirilir;

  Kendi ventilasyonunu sağlayabiliyor mu? Asiste ventilasyon mu gerekiyor? Kendi havayolu açıklığını sağlayabiliyor mu? Havayolu desteği gerekiyor mu?

  Kısmi /tam havayolu obstruksiyonu belirtileri izlenir; suprakostal, intercostal, subcostal retraksiyonlar, inspiratuar stridor, burun kanadı solunumu, trakeal çekilme, azalmış/ olmayan hava girişi

Çocuğun açık bir havayolu olduğundan emin olunur. Solunum izlenir, havanın serbest bir şekilde, göğüse girip çıktığından emin olunur.

Havayolu açıklığını kendi sağlayabildiğinden emin olunur. Anestezik ajanların ve kas gevşeticilerinin etkileri ile larinks ve farinks kasları, diafragma tam olarak gücünü sağlayamayabilir.

Ekstubasyonu takiben laryngeal irritasyon artabileceğinden veya laryngeal /faringeal cerrahi işlemler söz konusu olduğunda, havayolu manipulasyonu, kullanılan anestezik tipi, reaktif havayolu hastalığı öyküsü veya hiperaktif havayolu refleksleri varlığı riski artırır.

Havayolu     açıklığı     sağlanamıyorsa, uygun     boyutlarda      bir    ‘havayolu’ konularak havayolu açıklığı sağlanmalıdır.

 

Havayolu obstruksiyonun sık nedenleri;

  Dil

  Laringospazm

  Kusmuk,  asitli  gastrik  içeriği,  mukus,  kan,  sekresyonlar,  çıkan  mobil  dişler  ile havayolunda yabancı cisim varlığı

Havayolu açıklığının sağlanması için gerekli tekniklerin kararlaştırılması, çocuğun bilinci tam açılana dek havayolu gereçlerinin yerleştirilmesi

 

Manuel Teknikler:

  Çenenin  yukarı  eğilmesi  ‘chin  tilt’:  Yenidoğanlar  için  nötral  pozisyon,  küçük çocuklar için ‘sabah havasını koklama’ pozisyonu

  Ergenler ve erişkinler için çene asılması ‘jaw thrust’ Havayolu yardımcı araçları;

  Nazofaringeal havayolu

  Oral faringeal havayolu

  Laringeal mask

  Endotrakeal tüp

  Trakeostomi tüpü

 

Havayolunda  sekresyon/  kusmuk/ kan varsa,  kibarca  aspire   edilmeli,  havayolu temizlenmelidir.

 

Temiz bir yüz maskesi ile Oksijen 6 lt/dk (%40) verilmelidir. Eğer laryngeal maske kullanılıyorsa, ‘Recovery T-kit’ aracılığı ile 10l/dk (%40) verilmelidir.

Pulse oksimetre monitorizasyonu yapılmalıdır.

Anestezi komplikasyonları açısından çocuk izlenmelidir; laringospazm, vb. Sesli veya sığ solunum, burun kanadı solunumu, retraksiyonlar, stridor, dispne, siyanoz.

Laringospazm olduğunda;

  Anestezi ekibine hemen haber verilmelidir.

  Pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmalıdır ve çocuğa güven verilmelidir.

  Propofol 0.5- 1 mg/kg hemen kullanılmak üzere hazrı edilmeli, acil entübasyona hazırlanılmalıdır.

Semptomlar devam eder veya ciddi hipoksemi görlürse, suksinilkolin gibi bir kas gevşetici (1-2 mg/kg) hazırlanır.

 

Solunum Değerlendirilmesi

 

Değerlendirme;

  Solunum seslerinin dinlenmesi

  Tidal     hacimin      yeterliliği      ve     göğüs    genişlenmesi       izlenerek      solunum      işi değerlendirilir

Solunumun   hızı,   derinliği,   ritmi,   çocuğun   yaşına   ve   klinik   durumuna   göre belirlenir. Çocuğun normal değerleri göz önünde bulundurulur.

Periferik ve santral siyanoz belirtileri izlenir.

  Periferik siyanoz: mavi/mor eller, ayaklar, tırnak yatakları

  Santral siyanoz: Mavi/mor dudaklar, dil, mukoz membranlar

Anemik bir çocuk, ciddi hipoksemi varlığına karşın siyanotik görünmez.

Oksijen  saturasyon  değerlerini  kaydedin  ve saturasyonu  %94’ün  üzerinde  tutacak şekilde oksijen tedavisi verin (40% - 100%) Oksijen tedavisinin süresii derlenmedeki oksijen saturasyon ölçümlerine göre belirlenir.

Gerekirse, ventilasyon desteği sağlanır: continuous positive airway pressure (CPAP)

  Sürekli pozitif basınçlı ventilasyon (CPAP)

  Aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon (IPPV)

  Bifazik pozitif basınçlı ventilasyon (BIPAP)

 

Dolaşım Değerlendirilmesi

Hastanın klinik durumunu izleyip kaydedin.

  Renk (Santral/Periferik)

  Sıcaklık (‘Core’/ periferik)

  Çok  küçük  çocuklar,  düşük  kardiak  debi  nedeniyle,  vücut  sıcaklığı  düşüşü gösterebilirler.

  Büyük bebek/çocuklar artan ‘core’ sıcaklığına karşın şük cilt sıcaklığı gösterebilirler, çünkü, metabolizma tarafından üretilen ısı, ciltten kaybedilemez (cilt kan akımı azalmıştır)

  Kapiller dolum zamanı

  Periferik nabızlar (hacim/kuvvet) ; karotis, aksiller, radial, femoral, dorsalis pedis, posterior tibial nabızlar sağlıklı çocuklarda kolaylıkla palpe edilirler.

Çocukların normal sınırları göz önünde bulundurulmalıdır.

Kan/sıvı  kayıpları,   çocuk   derlenmeye   geldiğinde   izlenmeli   ve kaydedilmelidir. Bundan sonra da yarım saatlik aralarla yara yerleri ve drenler, pansumanlar izlenmelidir.

Kraniofasyal cerrahi geçirecek ve ciddi kayıpları olabilecek çocuklarda, rutin olarak Beklenen Kan hacmi (Estimated Blood Volume) tüm hastalar için kaydedilmelidir.

 

  Orta derecede kan kaybı =<10 ml/kg/saat

  Ciddi kan kaybı= >10ml/kg/saat

Anestezist  tarafından  belirtilmişse,  hemen  sıvı  replasmanı  (kan  ürünleri/  kolloid/ kristalloid) verilir.

Kraniofasyal cerrahiler için protokole göre veya anestezistin belirtmesine göre rutin olarka dren kayıplarını yerine koyun.

Varolan intravenöz yolları koruyun ve bandajla güzelce tespit edin.

 

Arteryel kateterlere uygun bir tespit ile kanülün görülmesini sağlayacak şekilde güvenliğini alın.Radial arter hattı, bilek ekstansiyonda kalacak şekilde tespit edilir. Arteryel hatları doğru olarak etiketleyin.

 

Vital Bulguların Monitorizasyonu

Kalp hızı, solunum hızı/ çabası ve endikasyonu olduğunda kan basıncı (invazif ve noninvazif) kaydedilir.

Rutin olarak kan basıncı izlemi gerektireb hastalar;

  renal öykü

  kardiak öykü

  major cerrahi vakalar

  bilinç düzeyi bozukluğu

  hipo/ hipertansiyon öyküsü

  komplike analjezik teknikleri; klonidin uygulanmış kaudal blok gibi

Kaudal/ epidural uygulanmış ve >10 yaş çocuklarda kan basıncı ölçümü idealdir. Hastanın durumunu takip etmek amacıyla, 10 dk aralarla hastanın normal sınırları ve klinik durumu da göz önünde bulundurularak vital bulgular izlenmelidir.

Solunumsal veya kardiyovaskuler instabilite riski olan çocuklar EKG ile izlenmelilerdir. Örneğin;

  bilinen/ şüphelenilen kalp hastalığı

  solunum yetersizliği veya şok kaynaklı hipoksemi ve asidoz

  yenidoğanlar

  kalbi etkileyen ilaç tedavisi

  anestezi esnasında gözlenen aritmi

  elektrolit dengesizliği

    akciğer hastalığı öyküsü / operasyon sırasında havayolu komplikasyonu / düşük oksijen saturasyonu

  anormal perfuzyon

  kardiak cerrahi

  kas gevşetici ajanların doğru 'reverse' edilmemesi

  hipotermik çocuklar

İntraoperatif sıvı alımı ve çıkışı ile sıvı dengesi değerlendirildikten sonra hastanın diürez yeterliliği, postoperatif period sıfır olarak başlatılır.

Hidrasyon yeterli ise hastanın normal sınırları göz önünde bulundurulur.

Sıvı tedavisi anestezist önerisi ile belirlenir. Sıvı resusitasyonu 20 ml/kg %0.9 SF, Hartmann solusonu, kolloid veya kan olarak bolus i.v. olarak lokal stratejiye göre belirlenir.

Renal transplantasyon vakalarında veya anestezist gerekli gördüğünde santral venöz basınç rutin olarak monitorize edilir. Normal CVP 2-5 mm/Hg.

 

Termoregulasyon

Derlenmeye Kabul edildiğinde vücut sıcaklığı ölçülmeli, kaydedilmeli, ölçüldüğü yer belirtilmelidir.

Hipotermik (‘core’ vücut sıcaklığı < 36°C) hastaların ısıtılması baş ve vücut ısıtıcı battaniyeleri ile yapılmalı, aktif ısıtıcı aletler; başüstü radian ısıtıcı, hava üfleyen ısıtıcılar, vb kullanılabilir.

Hastanın sıcaklığı normal değerlere ulaşana dek oksijen tedavisine devam edilir. Hpertermik (vücut sıcaklığı > 38°C) hastayı soğutma önlemleri de hazır olmalıdır.

  örtü, giysi, battaniyeler azaltılır.

  Cildin hava ile teması sağlanır

  hava dolaşımı artırılır

Parasetamol gibi bir antipiretik uygulaması düşünülür.

 

Sıcaklıkta hızlı yükselmenin (2°C/saat) olduğu, kas rijiditesi, taşikardi, stabil olamyan artan kan basıncı, kahverengi /kanlı idrar, kızarmış ile lekeli cilt görüntüsünü, hipoksi ve/veya taşipne ile birlikte seyreden hastalarda malign hipertermi riski göz önünde bulundurulur.

Malign hipertermiden şüpheleniliyorsa, anestezist hemen bilgilendirilir ve Malign Hipertermi kılavuzuna göre tedavi yapılır.

 

Nörolojik Değerlendirme

Hastanın uyanıklığı ve çevreye yanıtı değerlendirilir.

Nörolojik/nöroşirurjik işlem geçirmiş hastalar hızlı bir nörolojik değerlendirmeden geçirilir.

Göz  açılması,  sözlü  yanıt,  motor  fonksiyon,  refleksler,  pupil  boyutu,  ışığa  yanıt değerlendirilir.

Artan intracranial basınç bulguları olduğunda anestezist ve cerrah bilgilendirilir.

 

Çocuklarda İntrakranial Basınç Artışı bulguları

1. Bilinç Düzeyinde Değişiklikler:

  huzursuzluk, sonrasında letarji

  konfuzyon, dezorientasyon

  azalmış yanıt (azalmış göz teması ebeveynlere, ağrıya yanıt azalması,

  emirlere uymada azalma (iki parmağı kaldırma, ayak başparmaklarını oynatmai dil çıkarma)

2 Işığa yanıt azalması ile birlikte Pupil dilatasyonu

3.  Azalmış spontan hareketler veya refleks duruş, hareketlerde bozukluk

  amaca yönelik hareketlerde bozulma

  dekortike pozisyon ve sonra deserebre pozisyon , sonra ağrıya gevşek yanıt

4.  Cushing triadı (hipertansiyon, bradikardi, apne) geç bir belirtidir.

İntrakranial  basıncı  ölçülmekte  olan  hastalarda  intrakranial  basınç  rutin  olarak ölçülür.

Normal parametreler dışında intracranial basınçta değişiklikler olduğunda anestezist ve cerrah bilgilendirilir.

Hasta pozisyonu, oral alım zamanı, cerrah, drenlerin izlemi ve pozisyonu, ventriküler drenajın başlatılması g,b, konularda cerrahi ekibi ile temas kurulur.

Gerekli görülürse ventriküler drenaj sistemi kurulur.

 

Bulantı ve Kusma

Hastanın bulnatı ve /veya kusma düzeyi değerlendirilir.

Bilinci kapalı/ yarı açık hastanın kusması halinde, yan taraflarına döndürülür, yastıklar çekilir, oral farinks kibarca aspire eedilir, yatak Trendelenburg (başaşağı) pozisyona getirilir.

Bulantı / kusma olursa;

  Kusmanın nedenlerini araştırın, katkıda buluna faktörleri gözden geçirin; ağrı, hipotansiyon, hipoksi, hipovolemi, anksiyete, erken mobilizasyon ve yutulmuş kan gibi.

  Önerildiği şekilde Antiemetik uygulanır ve etkisi izlenir.

Bulantı  kusm  devamederse,  anestezi  ile  görüşülür,  alternatif  veya  ek  antiemetic uygulanır.

 

Ağrı Kontrolü

Ağrı değerlendirme skalasına göre ağrısı belirlenir, belgelenir. Ağrı olduğunda:

  İntraoperaitf analjezi detayları ve verilen diğer ilaçlar gözden geçirilir.

  Önerildiği biçimde analjezikler uygulanır ve etkinliği izlenir.

  Hastada PCA/NCA varsa, hasta/hemşire/anestezistin bolus vermesi ve etkinliğinin 5 dk. sonra değerlendirilmesi izlenir.

  Hastanın epidurali varsa, anestezist/ağrı control servisi bilgilendirilir, uygunsa bolus yapılır veya epidural infuzyon hızı artırılır.

  PCA/NCA/epidural’e ek olarak varsa Parasetamol, diklofenak veya ibuprofen gibi beraberindeki analjezikler uygulanır.

  Uygunsa, önerilen ko-analjezikler ; antispazmodik, antikonvulzan ilaçlar verilir.

  Ebeveynlerden yardım alınır ve ağrı, özellikle anksiyete kaynaklı ise ‘uzaklaştırma’ teknikleri uygulanır.

  Hasta pozisyonu, alçının sıkı olması gibi ek nedenler göz önünde bulundurulur.

 

Ciddi ağrı olduğunda veya yukarıdakiler yetersiz olduğunda;

 

Hastanın PCA/NCA’sı varsa:

  Yükleme  dozu  1ml  yapılır  veya  anestezist  ile  görüşülerek  ek  opioid  bolusu planlanır.

  Anestezist ile sonraki dört 1ml’lik dozun 5 dk. aralarla verilmesi konusunda konuşulur. (Yükleme dozunun içerecek şekilde maksimum 5 ml opioid solusyonu verilebilir. )

  Anestezist ile görüşülerek ağrı kontrol tabelasına göre infuzyon pompası yeniden programlanabilir.

 

Hastanın PCA/NCA’sı yoksa:

  Derlenme Reçete Tbelasına bakılır, beş 1 ml morfin dozu içeren solusyon 5dk aralarla verilebilir. (1ml=20mcg/kg morfin, <50kg çocuklarda, 1mg/ml morfin, >50kg çocuklarda).

  Devam  eden  ağrı  durumunda,  anestezist  ile  görüşülerek  PCA/NCA  infuzyonu başlatılması planlanabilir.

  Opioid verildikten sonra çocuğun 20 dk derlenmede kalmasını sağlayın. Hastanı PCA/NCA/epidural’I varsa, aşağıdakileri kontrol edin:

  Verilen ilaç reçetelenen ile aynı olmalı

  Ağrı kontrol tabelası soğru doldurulmuş olmalı.

  PCA/NCA/epidural reçeteleme tabelaası doğru doldurulmuş olmalı.

•Yan etkileri önleyen ilaçlar önerilmiş olmalı.

  Pompa programı kontrol edilmiş olmalı.

  Hastanın ağrısı giderilmiş olmalı.

  Hasta çok fazla sedatize olmamalı.

  Epidural kateter giriş sahası kızarıklı/ sızma/yerinden çıkma açısından, pansuman ıslanması açısından kontrol edilmeli.

  Sızma oluşursa Epidural Analjezi Klinik Kılavuzuna göre bakım uygulanmalı

 

Elektrolit, sıvı dengesi ve gastrointestinal durum

Çocuğun hidrasyon durumu mucus membranların nemi, yeterli idrar çıkışı (1ml/kg/saat)ve iyi sistemik perfüzyon belirtileri ile değerlendirilir

Aşağıdaki çocuklarda idame sıvısı verilmesi planlanabilir:

  Majör cerrahi geçirmiş ise

  Postoperatif oral alım olamayacaksa

  uzun sure kalmışsa

  postoperatif bulantı/kusması varsa

  postoperative sedasyon nedeniyle oral alım bozulmuşsa

  elektrolit dengesi düzenlenmesi gerekiyorsa

  urolojik cerrahi nedeniyle böbreklerin irrigasyonu gerekiyorsa Tüm intraveöz sıvıları hacim kontrollü infüzyon pompaları ile verin. Çocuğun sıvı dengesini saatlik takip ve kayıt edin.

Alım:

  intravenöz infuzyonlar

  oral alım Çıkış:

İdrar çıkışı

  Drenlerden kayıp

  nazogastrik drenaj

  plevral drenaj

  kusma

  diare

 

Abdominal cerrahi geçirenlerde, anestezist gerekli görürsei N/SF + 10mmols KCl (500 ml) nazogastrik aspirasyonu ml/ml karşılayacak şekilde verilir.

Sıvı çıkışı, alımı geçerse, hemen anestezi ile temasa geçin.

Diabetik çocuklarda Kan şekerini rutin olarak ölçün. (normal kan glukozu: 3.85-6.05 mmols)

Sıvı tedavisi verin ve insulin ‘sliding’ skalasını titre edin, endokrin ile görüşün.

Çocuk  veya  yenidoğanda,  Kas  titremesi,  bilinç  bulanıklığı,  konvulsiyon  veya solunuma isteksizlik gibi hipoglisemi bulguları olduğunda kan glukozu ölçün.

Sonuçları anesteziye raporlayın.

 

Psikolojik Bakım

Havayolu stabil olduğunda, yapılabiliyorsa, ebeveynlerini bekleme odasına alın. Anesteziden derlenir derlenmez çocuklarının yanına gelebilecekleri güvencesi verin. Özellikle   ‘uyanma   deliryumu’   gibi   bir   durum   varsa,   post   anestezi   davranış bozuklukları konunsunda bilgi ve güven verin.

Rahatlatıcılar, oyuncaklar kullanın. Uygunsa çok susayan çocuklara su verin. Taburcu Kriterleri

Aşağıdakiler karşılandığında derlenmeden çıkartun.

  Spontan, düzenli solunumu olduğunda, havayolu açıklığı için yardım/alet gerekli olmadığında

  SpO2  normal  hasta  limitlerinde  kaldığında,  gerekirse  serviste  oksijen  verilmesi önerilir.

  Kalp hızı ve kan basıncı stabil ve preoperatif limitler içinde.

  Santal vücut sıcaklığı normal limitler içinde ve periferik olarak sıcak olduklarında.

  Hasta uyanık veya kolaylıkla uyandırılabilir olduğunda.

  CEWS (Children's Early Warning Score- Çocuk erken uyarı skoru) <veya = 2

  Ağrısı kontrol altında, rahat

  Bulantı/kusması yok veya kontrol edilmiş

  Yara yeri kuru/ minimal sızıntı var

  Kateterler/drenler çalışıyor ve beklenenin üzerinde drenaj yok

  Post operatif hidrasyon gerekli ise önerisi yazılmış

  Uygunsa, hastanın nörovasküler bozukluğu olmamalı

  Elektronik olarak önerilker yazılmış olmalı

  Kan ürünlşeri verilmiş veya gerekli ise öerilmiş olmalı

  Dokumentasyon tamamlanmalıi operasyon kayıtı ve postoperative öneriler yazılmış olmalı.

Hastanmutlaka servise transfer edilmeden önce anestezist ile görüşülmeli onayı alınmalı, gerekli uyarılar servis hemşiresine bildirilmeli.

Devir

Derlenme hemşiresi, servis hemşiresine, ayrıntılı bir teslim yapar, postoperatif dönemle ilgili spesifik önerileri servis hemşiresine belirtir.

Operasyon kaydı, çocuğun anestezi altındaki durumu, oluşan sorunlar, analjezikler, ilaçlar, antiemetikler ve CEW skoru konusunda servis hemşiresine ayrıntılı teslim yapılır. Bunlar postop bakım planına dokumente edilir.

Hem derlenme hemşiresi hemde teslim alan servis hemşiresi tarafından Taburculuk kontrol listesi işaretlenir ve imzalanır.

Kılavuz için Tıklayınız